Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene

Tréningový rekvalifikačný kurz

Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene

zahrad

Do kurzu Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene boli zaradení účastníci projektu, ktorí prejavili záujem pracovať v oblasti ošetrovania stromov, kríkov, sadovníckych a záhradníckych prác. Cieľom aktivity bolo zabezpečiť dostatok vyškolených pracovníkov na úpravu zelene, ktorí budú tvoriť kapacitu mesta v oblasti pravidelnej údržby verejnej a súkromnej zelene a umožniť pracovať ľuďom, ktorí majú vzťah k zeleni.

V prípade získania zamestnania priamo v meste Veľký Šariš nebudú nútení dochádzať za prácou do iných regiónov. Mesto Veľký Šariš ako partner projektu prisľúbilo zamestnať troch vyškolených absolventov kurzu.

Školenie absolvovalo sedem účastníkov v celkovom rozsahu 188 hodín. Kurz prebiehal po 3 hodiny denne, vždy v utorok a štvrtok od 9.00 do 12.00 v priestoroch Komunitnej nadácie Veľký Šariš, kde bola realizovaná teoretická časť výučby rekvalifikačného kurzu. Praktická časť bola vykonávaná v parkových častiach mesta Veľký Šariš a v súkromných sadoch.

Po ukončení rekvalifikačného kurzu získali absolventi certifikát na vykonávanie záhradníckej údržby verejnej a vyhradenej zelene. Kurz bol ukončený teoretickou aj praktickou záverečnou skúškou dňa 24. mája 2005. Školiteľmi kurzu boli lektori Akadémie vzdelávania Prešov, Ing. Ľudovít Maras a Ing. Eduard Jakubek, ktorí sú svojou dlhoročnou praxou zárukou kvality školiteľských prác.

Priebeh kurzu Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene bol projektovaný na mesiace február 2005 – máj 2005. Diseminačné aktivity sú podľa projektu navrhované na jún a október 2005. Projektový tím poskytuje poradenstvo v oblasti uplatnenia sa na trhu práce absolventom kurzu v mesiacoch jún – november 2005.

Mesto Veľký Šariš zamestnalo do dnešného dňa dvoch absolventov kurzu, ktorých využíva v širokej škále služieb pre mesto. Ostatní absolventi kurzu svojou prácou prispeli pri realizácii prvého originálneho detského ihriska v dreve, ktoré slúži deťom v priestoroch sídliska vo Veľkom Šariši.

Priebeh projektu je pravidelne monitorovaný.