Projekt Návrat osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce

Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci projektu

esf2

Návrat osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce

realizuje tréningové programy:

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš vyvíja svoju činnosť ako nezisková mimovládna organizácia od roku 1998. Jej hlavným poslaním je združovať finančné zdroje a opäť ich prerozdeľovať na podporu miestnych aktivít.

Prácu s komunitami reprezentuje aj špecifický projekt realizovaný cestou Európskeho sociálneho fondu, ktorého cieľom je uľahčiť ženám s rodinnými povinnosťami prístup na trh práce.

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť. Cestou rekvalifikačných kurzov sa investuje do ľudských zdrojov a tak vytvára rovnosť príležitostí na trhu práce pre ich absolventov.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup žien, osôb s rodinnými povinnosťami a uchádzačiek o zamestnanie s rodinnými povinnosťami na trh práce, tým, že sa odstránia prekážky, ktoré im bránia pracovať a súčasne zladiť rodinné a pracovné povinnosti.