Podpora projektov z 2% 2022

V ý z v a  2022  

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

 

na predkladanie projektov v rámci podpory z 2%

v termíne od 07. 03  do 30. 06. 2022 

 

Podporené projekty:

1. Mária Fričová: Rozprávky z mlyna (1 500,-)

2. OZ Informačný a vzdelávací inštitút: Remeselné a kreatívne tvorivé dielne (500,-)

3. OZ Misia úsmev a nádej: Charitatívna akcia (568,-)

4. OZ Priatelia Retro Ihriska: Krajšie sídlisko (400,-)

5. OZ Otvorená dielňa: Sochárske sympózium Práci česť! (1 800,-)

6. OZ Živá Zem: Ekologické vzdelávacie centrum – Návrat k pôde (1 875,-)

 

Nadácia podporuje tieto oblasti:

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok (pri posielaní mailom musí byť strana s podpismi oskenovaná)
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu 
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

ŽIADOSŤ-2% 2022

Priebežná správa z realizácie projektu

Záverečná správa z realizácie projektu