Prieskum názorov občanov Veľkého Šariša

logo_osf

Metodika: Anketa bola robená v marci až júli 2006, osobným rozhovorom (asi 20 minút). Opakujúce sa odpovede boli štylisticky sformulované do jednej. V takom prípade je vo výsledkoch v zátvorke uvedený počet odpovedí.
Údaje o respondentoch: Opýtaných bolo 100 občanov Veľkého Šariša, z toho 50 mužov a 50 žien; 28 ľudí bývajúcich v byte a 72 v dome; 13 ľudí vo veku 15-25 rokov, 33 vo veku 26-40 r., 43 vo veku 41-65 r., 11 vo veku nad 66 r. Z opýtaných vo V. Šariši žije 10 a menej rokov 18 ľudí, 11-40 r. 48 ľudí a viac ako 40 r. 48 ľudí. Internet používa 63 opýtaných.

Výsledky prieskumu názorov 100 občanov Veľkého Šariša

Prieskum bol uskutočnený vdaka podpore Nadácii otvorenej spoločnosti (Open Society Found – OSF) v rámci projektu Rozvoj Darcovstva.

Správa za celý projekt

Leták so všetkými odpoveďami

Čo sa Vám v meste páči?
Opýtaní uviedli spolu 55 pekných vecí, z toho prvé tri najfrekventovanejšie boli: Že sa začalo s úpravou Námestia sv. Jakuba (33 odpovedí), Skrášlenie nábrežia Torysy drevenými lavičkami a novou výsadbou zelene (24), Športový areál – kolkáreň, nové futbal. ihrisko, klzisko.

Čo sa Vám v meste nepáči?
Opýtaní uviedli spolu 86 nepekných vecí, tri najčastejšie odpovede boli: Odpadky na verejných miestach a divoké skládky (45), Zlé chodníky (14), Nefunkčný mestský rozhlas (12).

Čo Vám chýba vo verejnom živote?
Spolu 90 odpovedí, najčastejšie boli: Chýba kultúrna inštitúcia, kultúrny dom, viac kultúrnych podujatí (30), chýba miesto na posedenie s priateľmi mimo zafajčenej krčmy (23), Viac zábavných podujatí pre verejnosť (12). 110 otázok pre pána primátora alebo poslancov, najčastejšie boli: Kedy bude vybudovaný cyklistický chodník do Prešova (9), Kedy bude dokončené Námestie sv. Jakuba, aká je jeho konečná podoba, aký je rozpočet tejto stavby a z akých zdrojov je krytý? (7), Ako bude využitá stará škola po rekonštrukcii? (6). Zo sto opýtaných ľudí desať neuviedlo žiadnu otázku.

Informovanosť o Komunitnej nadácii Veľký Šariš
O činnosti komunitnej nadácii vie 61 % opýtaných a rovnaký počet ľudí vie, kde nadácia v meste sídli.

Návštevnosť verejných podujatí
Z doterajších každoročne organizovaných podujatí v meste je ich návštevnosť (aspoň raz za uplynulé dva roky) medzi opýtanými nasledovná: Deň otvorených dverí v Pivovare Šariš (74 %), Športové podujatia: futbal, kolky, dostihy (67), Podujatia a výstavy Mestského múzea a galérie (53), Silvestrovský výstup na Šarišský hrad (27), Stretnutie na chyžke (26), Ples v základnej škole/ples mladých (11 %).
Opýtaní dalej uviedli dalších 34 aspoň verejných podujatí, ktoré za uplynulé dva roky navštívili aspoň raz: Večer poézie pri sviečke, Športové hry v ZŠ, Školské podujatia na MDD, Stretnutie kresťanských rodín, Koniec školského roka v MŠ, Odmenenie žiakov ZŠ, Prezentácia projektov Občianskej voľby v kinosále, Predvolebné kultúrne podujatia, Fašiangové posedenie na MsÚ, Prebudená jeseň 2004, Podujatia Klubu dôchodcov, Podujatia Matice Slovenskej, Podujatia kresťanskej komunity, Modlenie sa za Šariš v klube dôchodcov, Mikulášske predstavenie pre deti v kinosále, Lyžiarske preteky, Koncert gospelových skupín Šarišfest, Ked mi prišla kartka – predstavenie MS v kinosále, karneval dôchodcov, stretnutie rodín na MsÚ, Iné predstavenia v kinosále, Hradná 7000-ovka, Hokej, Fašiangové posedenia, podujatia Únie žien a Klubu dôchodcov, Súťaž o najkrajšiu záhradku, Vianočná výstava pečiva, Estráda „Ket mi prišla kartka narukovac“, Vianočný koncert v kostole, Divadlo birmovancov, Diskotéka, Deň matiek v kinosále, Deň matiek, Cirkevné slávnosti (primície, odpust).

Nové verejné podujatia
Opýtaní uviedli spolu 66 rôznych podujatí, ktoré by uvítali v meste: aerobic; akcie pre deti aj počas prázdnin – napr. športový deň, súťaže s lístkami na výmenu za odmeny; akékoľvek podujatia na hrade, aj cirkevné; čistenie hradu; filmový festival v kine; detský park; divadlo (miestne, ochotnícke); divadlo na Šarišskom hrade; Drišľak; Mloci; estrády; filmy v kine; koncert gospelovej hudby; piknik v prírode; folklórne slávnosti; historický festival (témy – Rákoci, Šarišský hrad); historický sprievod mestom; hokejové zápasy – oblastné súťaže; ľudové kolkárske hry; hudobné leto, každú nedeľu popoludní predstavenie rôznych hudobných žánrov; podujatia pre deti s animátormi; hudobný festival; preteky turistickej zdatnosti; preteky v zime na bežkách; cyklistické preteky na hrad; klubové koncerty, komornejšie (do 30 ľudí); koncert Kapucínov, koncert rockovej skupiny; koncert vážnej hudby; organový koncert v kostole; kultúrne podujatia s hudbou; letné premietanie filmov; bowling; ľudová zábava v parku nad kolkárňou; ľudoví rozprávači; jarmok starých remesiel; Majáles pod Bikošom, pri Chyžke; melódie pod akropolou; mestské dni – šport, akcie pre deti, stánky s občerstvením, hudba, hry; zaviesť nejakú tradíciu; niečo ako bolo na Chyžke – piknik, dychovka, atrakcie, hudba, muzika, tancovačka; obnoviť tradíciu majálesov; posedenie rodičov pri detskom ihrisku + hry pre deti, zábava pre matky s deťmi (deti sa hrajú a mamy rozprávajú); bábkové divadlo pre deti; posedenie v kaviarni pri spoločenskej zábave; posluchový večer; preteky na bicykloch, trialové preteky (plávanie na rybníkoch po ich dobudovaní); spoločenské stretnutie Šarišanov vonku – hudba, estráda, tanec, občerstvenie, folklór; stretnutie miestnych chovateľov psov spojené s výstavou; splav Torysy; stretnutie rodín s deťmi; country bál vonku v prírode s občerstvením; súťaže na Deň detí; rozlúčka s letom; súťažný deň s jarmokom na námestí v lete a plesom pod holým nebom; svätojánska noc na hrade (rozprávanie, história, povesti); šport – strečing, divadelné predstavenia v kine; športové hry pre deti a pre mladých; športové podujatie pre rodičov s deťmi v kolkárni, alebo na školskom dvore; tanečné zábavy; viac akcií v múzeu; vybudovanie umelej steny na lezenie v telocvični ZŠ; vystúpenia ľudových súborov; vystúpenie súborov na ihrisku; zábava – hudba, tanec, tombola; tanečné tréningy (hip-hop, spoločenské tance); ženský futbal; zápasenie v bahne.

Priority v trávení voľného času
Pri zisťovaní priorít pri trávení voľného času (podvečer pracovného dňa) opýtaní uviedli zo štyroch možností na prvom mieste: Doma alebo na záhrade (58 %), Stretnutím s priateľmi (22 %), Pri športovej aktivite (13 %), Na spoločenskej zábave s hudbou a tancom (7 %).

Záujem o využívanie miestneho kina
Miestne kino Šariš je v súčasnosti jediné zariadenie vhodné na kultúrne predstavenia v meste. Až 89 % opýtaných uviedlo, že by sa prišli pozrieť na kultúrne predstavenie v kine Šariš približne raz do mesiaca v nedeľu popoludní.

Zdroje informácií o verejnom dianí v meste
Pri zisťovaní efektívnosti zdrojov informácií o verejnom dianí v meste vyšlo najavo, že ani jeden zdroj nepokrýva všetkých opýtaných. Ako najúčinnejší sa javia mestské noviny – mesačník Veľkošarišan, ktorý číta až 88 % opýtaných. Dalšie zdroje informácií podľa efektívnosti sa umiestnili v tomto poradí: štvrťročník Dialóg o Veľkom Šariši a Kanaši, ktorý vydáva Komunitná nadácia Veľký Šariš (56 %), sprostredkované informácie od iných ľudí (42 %), vývesky, plagáty a oznamy na verejných miestach napr. zastávka MHD, verejná tabuľa, výklad obchodu (41 %); oznamy po nedeľnej omši v kostole (31 %), mestský rozhlas (25 %), návšteva mestského úradu (3 %).
Zo šiestich v súčasnosti aktívne používaných zdrojov na informovanie o verejnom dianí v meste (Veľkošarišan, Dialóg, plagáty na verejných miestach, oznamy v kostole, mestský rozhlas a MsÚ), najviac opýtaných (40 %) registruje dva rôzne zdroje informácií, 29 % opýtaných registruje 3 zdroje, 16 % opýtaných registruje 4 až 5 zdrojov. Až 13 % opýtaných registruje len jediný zdroj a pre 3 % opýtaných nie je použiteľný žiaden zdroj informácií. Viac ako 5 aktívne používaných zdrojov informácií nevyužíva žiaden z opýtaných ľudí. Sprostredkovanie informácií od iných ľudí nemožno považovať za aktívne používaný zdroj informácií, navyše pri takomto zdroji dochádza najčastejšie ku skresľovaniu informácií.

Účasť na separovanom zbere odpadu
V apríli 2006 boli na území mesta rozmiestnené na ôsmich miestach kontajnery na separovaný zber. 82 % opýtaných uviedlo, že do kontajnerov vhadzujú aspoň jeden z troch druhov odpadu, na ktoré sú kontajnery určené. 10 % opýtaných plánuje v blízkej budúcnosti kontajnery využívať. 8 % uviedlo, že kontajnery nepoužíva a ani neplánuje používať z týchto dôvodov: kontajnery sú umiestnené ďaleko, sú stále plnené (najmä na PET fľaše), triedenie považujú za náročné. Najviac opýtaných do kontajnerov vhadzuje PET fľaše (81 %), nasleduje papier (64 %) a sklo (59 %). Kuchynský bioodpad z domácnosti zhodnocuje len 42 % opýtaných. Všetky štyri uvedené zložky odpadu separuje len 30 % opýtaných.

Vo Veľkom Šariši, 20.10.2006,

Martin Sárossy, koordinátor projektu