Podpora projektov z 2% 2021

V ý z v a  2021  

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

UZAVRETÁ

a od 1. februára  do 09. apríla 2021 bolo možné predkladať projekty

   podporujúce tieto oblasti:

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok (pri posielaní mailom musí byť strana s podpismi oskenovaná)
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu 
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

ŽIADOSŤ-2% 2021

Priebežná správa z realizácie projektu

Záverečná správa z realizácie projektu

Podporené projekty:

 1. OZ TJ Slavoj Veľký Šariš: Mladí kolkári – úspešní reprezentanti          550,-
 2. OZ Brod: Z reťaze do peliešku –  liečime týrané psie duše    1 130,-
 3. OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc: Pracovná terapia a enviromentálna výchova klientov Domova na polceste 1 700,-
 4. OZ Kráľova studňa: Spomienková kniha – 10 rokov OZ Kráľova studňa   700,-
 5. OZ Informačný a vzdelávací inštitút: Tradície, remeslá a folklór v obci Dlhé Klčovo     1 130,-
 6. OZ Nie sme sami: 5. tvorivá dielňa     1 000,-
 7. FK Sokol Brezovica: Čo deti? Majú sa kde hrať?    875,-
 8. OZ Láskavé ruky:  Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov    1 330,-
 9. OZ FZ Kanaš:  Folklórna obuv pre kanašske dzivečky   540,-
 10. OZ Cyklovňa: Kvalitná starostlivosť o cyklistickú infraštruktúru  680,-
 11. OZ ŽHK 2000 Šarišanka Prešov: Daj sa s nami na hokej!  1 013,-
 12. OZ Džatky pre všetko: Rozvoj turistickej infraštruktúry na hrade Plaveč  1 600,-
 13. OZ Hradba Šariš:  Historický model Hradu Šariš   1 780,-
 14. OZ Ranč Pohoda: Vydanie pamätnej publikácie z výstavy Koňare  757,-