Podpora projektov z 2% 2019

knvs_logo_s

  D r u h á   v ý z v a  2019 

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov  je od  02. septembra 2019 

 

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok (pri posielaní mailom musí byť strana s podpismi oskenovaná)
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu 
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

ŽIADOSŤ-O-PRÍSPEVOK-z-2% 2019

Priebežná-správa-z-realizácie-projektu 2019

Záverečná správa z realizácie projektu 2019

 

 

PODPORENÉ PROJEKTY:

 1. Anna Petrík Nagyová: Šariš še šmeje     (1 000 €)
 2. OZ Gloom Management: Chodník – Obchod na Korze     (3 355 €)
 3. OZ Novonatura: Dze bulo, tam budze    (1 000 €)
 4. OZ Stará škola: Hradná míľa 2019         (400 €)
 5. Martina Kozmová: Podpora športovca – krasokorčuľovanie     (600 €)
 6. Kvalita života, FMK, n.o.: Vzdelávanie pre zdravotníkov, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a rodinných príslušníkov   ( 1 040 €)
 7. OZ SRRZ-RZ pri ZŠ: Slnko – čas – kolobeh života     (1 050 €)
 8. OZ Slovenský zväz zdravotne postihnutých: Športový deň zdravotne postihnutých     (400 €)
 9. OZ Bike klub – Brezovica: Bicykluje celá rodina       (500 €)
 10. Mária Fričová: Rozprávky z mlyna           (1 000 €)
 11. OZ Barlička: Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb seniorom II    (600 €)
 12. OZ Otvorená dielňa: Sochárske sympózium      (3 300 €)