Advokačné aktivity mládeže

 

logo_osflogo_WorldBank_male

Názov projektu: Advokačné aktivity mládeže v troch samosprávach regiónu Šariš

Príjemca grantu: Komunitná nadácia Veľký Šariš

Vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Svetovej banky

Projekt spojil tri malé mestá na východnom Slovensku: Lipany, Veľký Šariš a Giraltovce. Spoločný realizačný tím mladých ľudí riešil úlohy zamerané na zvýšenie participácie mládeže na advokačných aktivitách a na ovplyvňovanie tvorby verejnej politiky otvoreným dialógom medzi mladými ľuďmi a vedením samospráv. Projekt zahŕňa tréning pre mladých lídrov, stáže na mestských úradoch, prieskum názorov mladých ľudí, verejné porovnanie vybraných ukazovateľov otvorenej samosprávy, hodnotiaci seminár o výsledkoch projektu spojený s diskusiou s poslancami a primátormi a krátky film z videozáznamov nasnímaných počas celého projektu.

Tlačovina – porovnanie samospráv (PDF 7,1 M)

Výsledky stáží na mestských úradoch (doc 185 k)

Časový harmonogram realizácie projektu

Júl 2007

Kontaktovanie mestských úradov vo Veľkom Šariši, Lipanoch a Giraltovciach ohľadom termínu stretnutia s primátormi, predstavenia a konzultovania projektu. Osobné stretnutia s primátormi, každý s primátorov potvrdil možnosť projekt v ich samospráve realizovať. Návšteva Komunitnej nadácie Modrá Torysa v Lipanoch.

August 2007

Hľadanie členov tímu mladých ľudí. Kontaktovanie s lídrami mladých, osobné stretnutia, výber a oslovenie mladých. Predstavenie projektu v miestnej tlači – Dialóg o Veľkom Šariši a Kanaši, leto 2007.

September 2007

Kontaktovanie dodávateľa filmovacích služieb pre zhotovenie videozáznamu zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev. Stretnutie, príprava harmonogramu prác.

Október 2007

Kontaktovanie mladých a dohodnutie spoločného termínu stretnutia. Úvodné stretnutia s mladými v troch mestách. Predstavenie projektu, diskusia s mladými o cieľoch, výstupoch a očakávaniach od projektu, spoločné zostavenie harmonogramu stáží na mestských úradoch. Zostavenie návrhu a príprava podkladov pre internetovú stránku o projekte.

November 2007

Prvé nakrúcanie na videozáznam priebehu verejného zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši. Táto aktivita sa stretla s nepochopením zo strany mestských poslancov, ktorí odsúhlasili uznesenie o „zákaze zhotovovať videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva“. Po prijatí tohto uznesenia nastala ostrá reakcia zo strany médií (Prešovský večerník, Korzár, TV JOJ) na protiústavnosť tohto uznesenia. Koordinátor projektu sa stretol s poslancom, ktorý predložil daný návrh. Po vzájomnom vysvetlení ten istý poslanec prisľúbil, že sám dá návrh, aby mesto vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky na zabezpečenie nakrúcania priebehu mestských zastupiteľstiev. Svoj sľub splnil a tak už na najbližšom zasadnutí MsZ bola inštalovaná mestská kamera. Hoci kvôli uvedenému nedorozumeniu došlo k zdržaniu projektu, skutočnosť, že celá záležitosť sa vysvetlila, považujeme za dosiahnutie jedného z významných cieľov projektu smerom k posilneniu otvorenej samosprávy.

December 2007

Porovnanie spôsobu informovania občanov v troch mestách – forma úradnej tabule. Jedine vo Veľkom Šariši chýbala úradná tabuľa verejnosti prístupná nepretržite (existujúca bola len vo vestibule MsÚ prístupná iba cez pracovnú dobu). Publikovanie výsledkov porovnania v miestnej tlači (Dialóg, jeseň 2008). Výsledkom bolo inštalovanie úradnej tabule zo strany mesta na Námestí sv. Jakuba. Požiadanie o predĺženie projektu do 15.5.2008. Žiadosť bola schválená.

Január 2008

Žiadosť v zmysle informačného zákona na MsÚ vo Veľkom Šariši o sprístupnenie údajov o hlasovaní poslancov za rok 2007. Sprístupnené boli tlačivá tzv. protokolov o hlasovaní. Prepis údajov z tlačív do elektronickej formy. Spracovanie údajov do štatistických výstupov podľa piatich merateľných kritérií činnosti poslancov v podobe grafov 1) Účasť na hlasovaní, 2) Predkladanie návrhov na uznesenie, 3) Zdržanie sa hlasovania, 4) Menšinové hlasovanie, 5) Zhodnosť pri hlasovaní.

Február 2008

Oslovenie každého z jedenástich poslancov MsZ vo Veľkom Šariši s dvomi otázkami ohľadom ich poslaneckého mandátu. Osobné stretnutia s poslancami, spracovanie odpovedí. Takto zozbieraný materiál bol spracovaný do tlačovej podoby letáku A3, a po konzultácii s koordinátorom z OSF vydaný v náklade 1300 ks a roznesený do každej domácnosti v meste Veľký Šariš (konkrétnym výstupom tejto aktivity bolo uznesenie o doplnení rokovacieho poriadku o zapisovanie do protokolu o hlasovaní aj mena predkladateľa návrhu na uznesenie). Pokračovanie v zhotovovaní videozáznamu z mestských zastupiteľstiev a tiež na zasadaní poslancov VÚC Prešovský kraj. Rozhovor s novinárom denníka Korzár o projekte.

Marec 2008

Účasť na zasadnutí MsZ vo Veľkom Šariši a v Lipanoch. Porovnanie prístupu samospráv k práci s územným plánom. Konkrétne v meste Lipany sa poslanci pri rozhodovaní o kúpe pozemkov pre rozvoj mesta riadili záväzným územným plánom. Jeho mapová časť je umiestnená na stene v zasadacej miestnosti a poslanci i primátor sa na ňu viackrát odvolávali. Naopak, vo Veľkom Šariši poslanci neriešia problém, že mesto už druhý rok nemá záväzný územný plán a v rozpore so starým, no doposiaľ platným územným plánom rozhodli o umiestnení novej priemyselnej zóny. Výstupm projektu bolo porovnanie názorov oboch primátorov na územný plán, rozhovor z vedúcim projektu pozemkových úprav a vedúcou odd. územného plánovania Krajského stavebného úradu v Prešove.

Apríl 2008

Príprava na stáže mladých ľudí na mestských úradoch. Zostavenie a zaslanie listu primátorom s doterajším zhodnotením priebehu projektu a opisom stáží. Telefonické kontaktovanie sekretariátov a dohodnutie presných termínov. Oslovenie stážistov, komunikácia so školami ohľadom uvoľnenie študentov (predstavenie projektu, úlohy študenta, ospravedlnenka o uvoľnenie z vyučovania). Stáže sa konali v období schvaľovania záverečných účtov miest za rok 2007. Zaujímavým výstupom bolo porovnanie procesu schvaľovanie v meste Giraltovce a vo Veľkom Šariši. V Giraltovciach bool záverečný účet sprístupnený verejnosti zverejnením na úradnej tabuli v zákonnej lehote pred schválením. Vo Veľkom Šariši sa tak nestalo, na čo bola mestu adresovaná sťažnosť s dožadovaním sa práv občanov garantovaných zákonom o možnosti pripomienkovať záverečný účet v stanovenej lehote pred schvaľovaním. Následne bolo schvaľovanie záverečného účtu stiahnuté z programu zasadnutia MsZ vo Veľkom Šariši a presunuté na najbližšie zasadanie. Pripomienky k záverečnému účtu boli potom konzultované s vedúcou ekonomického oddelenia. Z jednotlivých stáží bol zhotovený videozáznam pre záverečnú videosprávu projektu.

Máj 2008

Príprava záverečného seminára – stretnutia stážistov. Organizačné zabezpečenie, príprava pozvánok, zabezpečenie dopravy a stravy pre účastníkov. Výroba a tlač osvedčení o účasti na projekte. Výstupy projektu – zhrnutie, tlačová správa. Zostavenie tlačoviny – záverečná správa a porovnanie samospráv. Tlač letáku 1400 ks a distribúcia do každej domácnosti vo Veľkom Šariši a Kanaši, poskytnutie podkladov pre tlač v Giraltovciach a Lipanoch. Návrh a výroba tričiek, scenár a výroba videosprávy. Distribúcia výstupov účastníkom projektu a do každej samosprávy. Ukončenie a vyúčtovanie projektu.

 

Zapísal: Martin Sárossy – koordinátor projektu