Projekt Vybudovanie systému opatrovateľských služieb

fsr

esf2

Vybudovanie systému opatrovateľských služieb pre deti
vo Veľkom Šariši a Kanaši

dietatko2

Názov realizátora projektu: Komunitná nadácia Veľký Šariš
Názov projektu: Vybudovanie systému opatrovateľských služieb pre deti vo Veľkom Šariši a Kanaši
Evidenčné číslo : DP 137/FSR/072.1/01
Kód projektu ITMS: 11220100173

Cieľ projektu:

  • uľahčiť ženám ohrozeným sociálnym vylúčením prístup ku vzdelaniu prostredníctvom organizovania vzdelávacích aktivít priamo v meste Veľký Šariš, s cieľom zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce a prispieť k rozvoju ich pracovnej kariéry.

Projekt je spolufinancovaný zo Sektorového operačného programu
Ľudské zdroje z Európskeho sociálneho fondu.

www.fsr.gov.sk
www.esf.gov.sk

Projekt je zameraný na vytvorenie nových štruktúr v oblasti poskytovania opatrovateľských služieb pre deti prostredníctvom vyškolenia dvanástich opatrovateliek detí, ktoré budú tvoriť základnú kapacitu opatrovateľských služieb pre mesto Veľký Šariš a Kanaš, prípadne aj Prešov.

V rámci projektu budú realizované nasledovné vzdelávacie aktivity:

  • počítačový kurz (január – marec 2008)
  • kurzy cudzích jazykov (účastníčky si môžu vybrať medzi angličtinou a nemčinou; apríl – jún 2008)
  • kurz „Opatrovateľka detí“ (jún – september 2008).

Uvedené kurzy umožnia opatrovateľkám získať komplexné zručnosti , ktoré budú využívať v rámci svojej pracovnej činnosti.
Pre absolventky vzdelávacích kurzov bude v rámci projektu zabezpečená odborná prax (október – november 2008) priamo u zamestnávateľov (t.j. v škôlkach, jasliach, materských centrách a pod.).

Projekt zabezpečí aj podporné poradenské aktivity, ktoré absolventkám kurzov pomôžu pri uplatnení sa na regionálnom pracovnom trhu (október – november 2008).