Záchrana hradu Šariš

Záchrana hradu ŠARIŠ

2000 – 2001

Vlastný projekt nadácie pod názvom Záchrana hradu Šariš s cieľom záchrany významnej kultúrnej pamiatky v šarišskom regióne. Projekt pozostával z troch častí: A) Vyčisťme si hrad od odpadkov, B) Vyčisťme si hrad od náletových krovín a drevín, C) konzervovanie hradieb a stavieb.

A)

22. – 23.9.2000 Brigáda na zber odpadkov. Finančné náklady: 2 427,40 Sk.

Partneri: Mesto Veľký Šariš, Základná škola Veľký Šariš, Firma Fecupral.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

B)

15.11.2000 – 31.3.2001 Brigády na odstraňovanie náletových drevín v areáli hradu. Finančný príspevok nadácie 49 832 Sk (v roku 2000: 4 567 Sk a v roku 2001: 45 265 Sk).

 

Partneri

  • Mesto Veľký Šariš – poskytnutie pracovníkov na verejnoprospešné práce. Odpracovaných spolu 1 913 hodín, čo pri hodnote 50 Sk/hod. činí 95 650,- Sk.
  • Technické služby Mesta Veľký Šariš – poskytnutie pracovníkov a technických pomôcok, zabezpečenie dopravy. Odpracovaných spolu 1 025 hodín v hodnote 51 250,- Sk.
  • Lesy SR, a.s. – poskytnutie pracovníkov. Odpracovaných 35 hodín v hodnote 1 750,- Sk
  • Lesy Veľký Šariš – poskytnutie pracovníkov. Odpracovaných 50 hodín v hodnote 2 500,- Sk
  • Dobrovoľníci – odpracovaných 574 hodín v hodnote 28 700,- Sk

cisteniehradu1

C)

1.5.2001 – 31.12.2001 Projekt: Obnova hlavnej bašty hradu Šariš podporený z Fondu Pro Slovakia sumou 100 000 Sk. Cieľom projektu bolo spracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť materiál na obnovovacie práce. Bolo vykonané geodetické zameranie objektu hlavnej bašty (donjon) a spracovaná projektová dokumentácia na jej konzerváciu, na osadenie schodiska a úpravu vyhliadky. Zakúpené bolo nehasené vápno a drevené trámy.

cisteniehradu2

2002

Pokračovanie vo vlastnom projekte nadácie Záchrana hradu Šariš. Finančný príspevok v roku 2002 od nadácie: 7 918 Sk. Ďalšie získané zdroje z poukázania 1% z dane za rok 2001 v sume 20 407 Sk.

Komunitná nadácia Veľký Šariš vo svojom úsilí zachrániť hrad Šariš v roku 2002 zamerala svoju pozornosť na prípravu podmienok pre realizáciu obnovy hlavnej bašty hradu Šariš. Konzervačné práce neboli zahájené z dôvodu, že napriek úsiliu sa nepodarilo majetkovo – právne hrad vysporiadať, t.j. previesť do majetku Mesta Veľký Šariš, ako aj získať väčší grant, pomocou ktorého by sa mohli zadať stavebné práce odbornej stavebnej spoločnosti. Napriek tomu boli zabezpečené projektové dokumentácie ďalších častí hradu, a to cestou spolupráce s Fakultou architektúry VŠT v Bratislave, kde študenti tejto fakulty v rámci ročníkových prác riešili jednotlivé časti hradu po stránke účelového využitia a postupnej konzervácie a čiastočnej rekonštrukcie.

2006

Mesto Veľký Šariš potom ako získalo hradný areál do svojho vlastníctva, vďaka podpore z programu PHARE mohla byť spracovaná Projektová dokumentácia komplexného návrhu konzervácie hradného objektu Šariš. Spracovateľom bola prešovská firma AIS-PO s.r.o. pod vedením Ing. Miroslava Ochotnického. Ochotníci z Veľkého Šariša pod vedením Mgr. Kataríny Pirohovej pripravili na hrade kultúrne podujatie pod názvom Povesti hradného kastelána. Pozostávalo z divadelných scénok, ktoré si prišlo pozrieť približne 2 000 návštevníkov. Projekt sa uskutočnil v programe Mladí filantropi Komunitnej nadácie Veľký Šariš vďaka podpore Nadácie SPP.

2007

Občianske združenie Rákociho cesta v grantovom programe Občianska voľba Pivovaru Šariš, ktorý zabezpečuje Komunitná nadácia Veľký Šariš, získalo finančný príspevok na pokračovanie divadelných predstavení na hrade pod názvom Šarišské hradné hry 2007. Podujatie navštívilo odhadom 5 000 ľudí. Počas mesačnej dobrovoľníckej služby na hrade, ktorú viedol Martin Sárossy sa uskutočnil prvý priesku, návštevnosti hradu a pokračovalo sa v odstraňovaní náletových drevín. Výsledky projektu a aktuálne podujatia na Šarišskom hrade sú spracované na stránke

www.hrad.wbl.sk

Prioritou Komunitnej nadácie Veľký Šariš je naďalej podporovať aktivity na obnovu a rozvoj Šarišského hradu. Na tento účel je možné poukázať nadácii 2 % z dane.