Podpora projektov z 2% 2018

knvs_logo_s 

Výzva  2018

Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

(3. kolo) uzavreté

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu VÚC Prešova a Košíc. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov do 3. kola je od  1. apríla do  31. mája 2018

(najbližšie posudzovanie projektov 3. kola správnou radou bude 21.júna 2018)  

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok 
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu 
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

ŽIADOSŤ_O_PRÍSPEVOK_z_2%_2018

Priebežná správa z realizácie projektu

Záverečná-správa-z-realizácie-projektu 2018

 

PODPORENÉ PROJEKTY v roku 2018

 1. OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatívaRozkvitnuté chalúpky
 2. Kvalita života FMK, n.o. – Zlepšenie kvality života onkologicky chorých pacientov
 3. OZ Kopytovská – Záchrana Lipovského hradu
 4. OZ Ranč Emanuel – Úprava okolia Domu na polceste – Damián
 5. OZ OK Veľký Šariš – Na dedine
 6. OZ Nový film – Filmová noc na hrade 2018
 7. OZ Slovenský zväz astronómov – Storočia astronómie v Prešove
 8. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Športový deň ZO ÚNSS č. 30 Prešov
 9. OZ Šarišan – Pianíno pre výnimočné talenty
 10. OZ Priatelia Jakubskej cesty a sv. Jakuba – Jakubska cesta v regióne Šariš
 11. Folklórne združenie Kanaš – Pódium na kultúrne podujatia
 12. OZ Stará škola Kanaš – Hradná míľa 2018
 13. OZ Barlička – Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb seniorom
 14. OZ Hradba Šariš – Kulisy pre Hrad Šariš
 15. Cyklovňa, n.o. – Značenie singletrackov – Cyklostopy