Podpora projektov z 2 % 2018

knvs_logo_s 

Výzva  2018

Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu VÚC Prešova a Košíc. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov začína 15. januára 2018

(najbližšie posudzovanie projektov správnou radou bude v marci 2018)  

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok 
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu (nové)
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

ŽIADOSŤ_O_PRÍSPEVOK_z_2%_2018

Záverečná-správa-z-realizácie-projektu 2018