Rozvoj filantropie na vidieku

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti bratislava

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia pre deti slovenska

 

 

 

Rozvoj filantropie na Slovenskom vidieku

projekt podporený v rámci programu:

TRUST programu konzorcia Nadácie otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jána Husa a Nadácie pre deti Slovenska.

Ciele projektu
Rozvoj miestneho darcovstva pre Komunitnú nadáciu Veľký Šariš :

 1. Miestne darcovstvo od individuálnych darcov
 2. Rozvoj dlhodobého miestneho darcovstva budovaním vzťahu s podnikateľským sektorom
 3. Rozvoj miestneho darcovstva upevňovaním partnerstva so samosprávou
 4. Získanie praktických skúseností ako efektívne pracovať s rôznymi skupinami darcov pri získavaní finančných prostriedkov pre ďalšie realizovanie projektov zameraných na darcovstvo.

Cieľovými skupinami projektu pre nás boli:

 1. Obyvatelia mestečka Veľký Šariš a okolitého regiónu
  • individuálni darcovia
  • deti a mamičky na materskej dovolenke
 2. podnikatelia
 3. samospráva
 4. média.

Prínos projektu:
Realizáciou nášho projektu sme dosiahli, že v miestnej komunite sa rozšírili informácie o zmysle a poslaní miestneho darcovstva, o možnosti pozitívne zasiahnuť do verejného života a ovplyvňovať veci verejné v prospech zvyšovania kvality života miestneho obyvateľstva. Práca s podnikateľskou sférou priniesla cestou realizácie nášho projektu veľmi pozitívne výsledky. Oslovením a komunikáciou s predstaviteľmi miestnej podnikateľskej sféry sme zvýšili jej povedomie, že môže výrazne zasahovať a ovplyvňovať rozvoj svojho regiónu. Ak dobré pozná miestne tradície, verejnú mienku, rozvojové koncepcie regiónu, môže svojimi podnikateľskými aktivitami a vytváraním pracovných príležitostí veľmi pozitívne ovplyvniť jeho ďalší rozvoj.

Venovanie 2% svojej dane pre nadáciu, taktiež rozhoduje, na čo sa uvedené prostriedky v regióne použijú a teda zostanú tam, kde boli vyprodukované. Svojimi finančnými darmi môže veľmi cielene pomáhať zmierňovať nedostatky, ktoré v regióne sú a pozitívne ovplyvňovať jeho ďalšie progresívne napredovanie a rozvoj.

Prínos aktivít pre zvyšovanie kvality života a pre dosiahnutie/upevnenie systémovej zmeny
Našou snahou bolo presvedčiť verejnosť, že rozvoj miestneho darcovstva je vec verejná a že občania tohto mestečka a samospráva i podnikateľský sektor v rámci vzájomnej spolupráce a podpory rozvoja miestneho darcovstva majú možnosť vytvoriť vhodné podmienky pre pozitívny rozvoj svojho regiónu s akceptovaním názoru verejnosti a ich priania zmeniť konkrétne veci. Odstrániť problémy, ktoré ich trápia, čím sa môže dosiahnuť zvýšenie kvality života všetkých.

Vplyv projektu na cieľovú skupinu
Zvýšenie záujmu o veci verejné. Možno skonštatovať, že celkovo vznikla pozitívna zmena názorov na miestne darcovstvo, čoho výsledkom sú aj získané zdroje od individuálnych darcov a pozitívny postoj podnikateľského sektora.
Slovenský vidiek prevažne akceptuje a podporuje konkrétne zhmotnenie ich daru, t.j. jasný cieľ ich darcovstva, merateľný výsledok.
Verejné stretnutia s obyvateľmi boli veľmi živé a vytvorili pozitívny pocit, že názor občanov je dôležitý a rozhodujúci pri hľadaní optimálneho riešenia pre využitie získaných zdrojov z miestneho darcovstva.

Najpodstatnejšie skúsenosti
Celkovo môžem hodnotiť, že projekt, ktorý bol od vás podporený, naplnil svoje zámery a ciele. Pomocou neho sme urobili veľkú osvetu o zmysle miestneho darcovstva v našom malom mestečku. Väčšina komunít, s ktorými sme pracovali zareagovala pozitívne a aktívne. Samozrejme, že nič nie je ideálne a že v niektorých oblastiach sme precenili očakávania a zistili sme realitu. Obzvlášť malý záujem volených poslancov o tento projekt a nechuť podať pomocnú ruku, nás prekvapil, ale aj to je realita dnešných dní. Napriek tomu časť z nich darovali určitú čiastku pre detské ihrisko z vlastných zdrojov. Pre nás je to poučenie, že musíme hľadať iné metódy a cesty, aby sme ich dokázali lepšie osloviť.

Komunitná nadácia Veľký Šariš je veľmi povďačná Nadácii pre deti Slovenska, že nám umožnila v rámci projektu TRUST sa zúčastniť tohto projektu, pretože sme si mohli prakticky overiť spôsoby a možnosti, ako rozvíjať darcovstvo v našom vidieckom prostredí a reálne poznať klady a nedostatky tejto sféry, pre naše ďalšiu činnosť a pôsobnosť nadácie.