Vitajte

Komunitná nadácia Veľký Šariš získala prostredníctvom Fondu Plzeňského Prazdroja grant na  projekt

PODPORA ÚČASTI ŽIEN NA VEREJNOM ŽIVOTE.

Chceme dať priestor ženám rôznych vekových kategórií a rôzneho sociálneho postavenia, aby sa mohli zúčastniť sérii školení orientovaných na všeobecný rozhľad o právach žien a tiež právneho poradenstva. Jednotlivé prednášky sa uskutočnia v priestoroch Komunitnej nadácie vo Veľkom Šariši  na mesačnej báze v mesiacoch marec – jún 2024.

POZÝVAME VÁS NA PIATU PREDNÁŠKU 

 20. jún 2024 o 14:30 hod.

Súčasťou projektu budú aj stáže na mestských úradoch vo Veľkom Šariši, Sabinove a Lipanoch. Ich cieľom je zvýšiť občiansku angažovanosť žien v politickom a verejnom živote. Veríme, že ženy spomenutých miest majú záujem participovať na tejto výzve. Svojimi postrehmi a názormi prispejú k zvyšovaniu občianskeho povedomia a vzdelávania.

Vážime si, že Pivovar Šariš kladie dôraz na otázky diverzity a inklúzie a aktívne sa podieľa na ich riešení aj v regióne, kde pôsobí. Na záver nášho projektu plánujeme uskutočniť so všetkými účastníkmi a zapojenými odborníkmi konferenciu, kde celú iniciatívu vyhodnotíme a nazdieľame získané know-how. http://www.prazdroj.sk  

V prípade záujmu o účasť na projekte kontaktujte Mgr. Editu Demeterovú info@komunitna-velkysaris.sk .

* * * * *

PODPORTE NÁS Z 2 % DANÍ

Vážení priatelia Komunitnej nadácie Veľký Šariš,

už 25 rokov v spolupráci s Pivovarom Veľký Šariš a aj vďaka vašim príspevkov dokáže naša nadácia adresne pomáhať ľuďom všade tam, kde je to potrebné. V týchto dňoch môžete investovať svoje 2 % z dane do podpory aktivít, ktoré dokážu prispieť k rozvoju a zlepšeniu kvality života v regióne Šariš.

Podporujeme rôzne oblasti, ako napríklad sociálnu oblasť, vzdelávanie, kultúru, zdravie, cestovný ruch, ochranu životného prostredia a podobne. Priestory našej nadácie slúžia ako miesto stretávania sa rôznych kultúrnych zoskupení  a združení.

Našim cieľom je spolu s vami vytvárať vhodné podmienky pre všetkých, ktorí to potrebujú a chcú sa angažovať na rozvoji miestnej komunity.

Aj vašim pričinením môžeme v našich aktivitách pokračovať.

Srdečne ďakujeme!

KNVŠ Vyhlásenie k 2 %

https://podpora.financnasprava.sk/833587-Pouk%C3%A1zanie-podielu-zaplatenej-dane-za-rok-2023-podan%C3%ADm-vyhl%C3%A1senia

 

* * * * *

Komunitná nadácia Veľký Šariš vznikla 30. septembra 1998 a jej vznik bol podporený Mestom Veľký Šariš.

Hlavným poslaním nadácie je vykonávanie grantovej činnosti a teda podporovanie projektov komunít občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene v lokalite, v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní kvality života nielen svojej komunity, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia taktiež zabezpečuje technickú a poradenskú pomoc pre obyvateľov pri príprave projektov a realizuje aj vlastné projekty, ktoré slúžia verejnému úžitku a sú inšpirované potrebami občanov žijúcich v regióne VÚC Prešova a Košíc.

Nadácia podporuje aktivity a projekty v rámci jej regrantingovej činnosti. O finančnú podporu sa môže uchádzať občan, skupina občanov alebo iná nezisková organizácia pôsobiaca v regióne VÚC Prešov a Košice. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš

25 ročné jubileum

Pri takýchto jubileách je zvykom bilancovať a prehodnocovať.

            Komunitná nadácia Veľký Šariš je nezisková organizácia a jej poslaním je podpora iniciatív a projektov, ktoré prispievajú k rozvoju a zlepšeniu kvality života v regióne východného Slovenska. Nadácia vykonávala množstvo aktivít, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti, ako napríklad sociálne podmienky, vzdelanie, kultúra, zdravie, cestovný ruch, ochrana životného prostredia a podobne. Za 25 rokov podporila viac ako 400 projektov, na ktoré formou grantov rozdelila finančnú podporu v celkovej výške viac ako 1 milión €. Z tejto sumy 586 851 € tvorili financie z darov od sponzorov a tiež 2% z dane poukázané pre nadáciu od jej sympatizantov. Na realizáciu vlastných projektov nadácia z európskych zdrojov svojimi aktivitami získala ďalších 426 785 €.

Projekty

Niektoré zaujímavé projekty, ktoré boli v uplynulých rokoch realizované:

 • Každý rok v jarnom období nadácia realizovala a materiálne zabezpečovala vlastný projekt s názvom „Naše mesto“. V rámci tohto projektu sa v spolupráci so zamestnancami Pivovaru Šariš, pracovníkmi Mestského úradu    a dobrovoľníkmi obnovovala kvetinová výzdoba mesta a boli vysádzané ozdobné kry i dreviny. Vďaka tejto aktivite po oboch stranách Torysy boli vysadené stromy, prevažne lipy. Pre budúcnosť sa tak vytvorilo príjemnejšie prostredie na prechádzky pri Toryse, ale aj na cyklistiku a podobne.
 • Z projektov zameraných na kultúru si zaslúžia zmienku hlavne plenéry či už maliarske, alebo sochárske. Mimoriadnym projektom bolo aj zorganizovanie Medzinárodného sochárskeho sympózia. Poprední sochári zo štyroch krajín vytvorili diela moderného sochárstva. Ich diela sú umiestnené v lokalite mesta. Podieľaním sa nadácie na organizovaní medzinárodného sochárskeho sympózia a maliarskych plenérov, do majetku mesta pribudli cenné umelecké diela.
 • Nadácia sa finančne a organizačne podieľala aj na zriadení Mestského múzea a galérie v bývalej budove fary vo Veľkom Šariši. Podporením 7 ročníkov maliarskych plenérov bol vytvorený umelecký fond na zriadenie galérie
 • Podporené boli aj folklórne aktivity, kde nadácia poskytla granty na kroje pre folklórne skupiny vo Veľkom Šariši a Kanaši.
 • S finančnou pomocou nadácie bolo pre tunajšiu Základnú umeleckú školu zakúpené koncertné krídlo a piano.
 • Pre Diecézny kňazský domov Františka Majocha nadácia získala viac ako milión korún (vyše 33 000 €) na zakúpenie a inštalovanie výťahu pre klientov domova.
 • Za zmienku stojí aj účasť nadácie na vypracovaní podkladov projektovej dokumentácie obnovy Kaplnky sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši.
 • Nadácia robila aj osvetu, organizovaním kurzov na rôzne témy. Napríklad kurzy zamerané na zdravotníctvo, opatrovateľstvo, záhradkárstvo, informačné technológie a podobne. Na to aby mohla usporiadať kvalifikačný kurz pre opatrovateľov, nadácia získala akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe ktorej úspešní absolventi kurzu dostali kvalifikačný certifikát platný v celej Európskej únii. Takýmto spôsobom 90 absolventov kurzu (prevažne žien) získalo kvalifikáciu, ktorá im umožnila uplatniť sa na pracovnom trhu.
 • Realizovali sa aj odborné kurzy pre mužov. Bol to napríklad kurz na získanie zváračských spôsobilosti a tiež kurz na ošetrovanie verejnej zelene.
 • Aj o kurz na zvládnutie IT technológii pre seniorov bol tiež veľký záujem. Po jeho úspešnom absolvovaní seniori obdržali repasované počítače, ktoré pri obmene technológii vyradil Pivovar Šariš. V rovnakom období nadácia realizovala aj projekt Zasaď strom a dostaneš počítač. Sociálne znevýhodnení občania tak mohli sadením stromov získať počítač, hlavne pre svoje školopovinné deti. V obidvoch projektoch bolo takto darovaných150 počítačov.
 • V projekte „Ekológia od prameňa“ bola laboratórne testovaná kvalita 24 vôd studničiek a prameňov na trase od Prešova po Vyšný Slavkov. V danom období, studnička Veľký Šariš a Brezovica mali najkvalitnejšiu pitnú vodu.
 • Boli podporené aj projekty na vybavenie detských ihrísk preliezačkami, hojdačkami a nadácia prispela aj na zriadenie dopravného ihriska.
 • Nadácia finančne podporila aj výstavbu príbytkov pre rómskych spoluobčanov v osade Pod Bikošom.
 • Turistom a milovníkom prírody prispela na budovanie náučných chodníkov.
 • V časoch, keď na nádvoriach hradu Šariš bola nepreniknuteľná „džungľa“ z náletových drevín, nadácia finančne podporila nakúpenie krovinorezov, aby sa mohlo začať s „čistením“ hradu. Tak sa na hrade vytvoril priestor na usporiadanie Šarišských hradných hier, ktorých prvý ročník bol v plnej réžii nadácie, prostredníctvom mladých dobrovoľníkov, pôsobiacich v klube Mladí filantropi.
 • Nadácia sa aktívne podieľala aj na tom, že cyklomagistrála Eurovelo 11 prechádza cez Prešov a Veľký Šariš. V čase keď sa rozhodovalo o trase Eurovelo z Maďarska do Poľska cez Slovensko, boli v hre viacero možnosti. Okrem tej cez Prešov a Veľký Šariš, aj trasy cez historické mestá Levoča Spišská Nová Ves a Bardejov. V tej dobe požiadala Komunitnú nadáciu o pomoc zástupkyňa prešovského cyklistického združenia Kostitras pani Vierka Štupáková. K tejto aktivite nadácia prizvala aj Ing. Ľubomíra Výbošťoka, konateľa firmy MILK-AGRO, spol. s r. o., nadšeného cyklistu a občana Veľkého Šariša. Správna rada nadácie rozhodla, že spoločne podporíme spracovanie Štúdie realizovateľnosti projektu, ktorá bude ako jeden z materiálov predložená výberovej komisii. Pretože štúdia potvrdila, že navrhovaná trasa Eurovelo realizovateľná je, výberová komisia dala prednosť nášmu návrhu, pred tými, ktoré takúto štúdiu spracovanú nemali.

            V rokoch 2004 až 2013 sa nadácia spolu s Pivovarom Šariš podieľala na realizovaní grantového programu Občianska voľba Pivovaru Šariš. Od roku 2014 sa tento grantový program zmenil a pokračoval pod názvom Šariš ľuďom. Aj cez tieto grantové programy nadácia podporila množstvo užitočných projektov.

            Kto sa chce s činnosťou nadácie oboznámiť podrobnejšie, informácie nájde vo „Výročných správach nadácie“ ktoré sú na webovej stránke nadácie – http://www.komunitna-velkysaris.sk/o-nas/vyrocne-spravy/ .  Z činnosti nadácie je aj niekoľko videí Na YouTube, tu je na nich odkaz: https://lnk.sk/tbnz

            Škoda, že v dôsledku nepriaznivých okolností (pandémia, vojna na Ukrajine,    zdraženie energií, inflácia a na to nadväzujúca hospodársko – ekonomická recesia, musela nadácia svoje aktivity v posledných dvoch rokoch dosť obmedziť. Táto situácia pretrváva aj v súčasnosti, pretože sa zhoršili ekonomické podmienky pre darcov, na podporu, od ktorých je činnosť nadácie odkázaná.     

Ľudia

            Za všetkým, čo Komunitná nadácia Veľký Šariš urobila a dosiahla, stoja ľudia. Okrem správcu a správnej rady, to boli aj revízori nadácie, ale aj    dobrovoľníci a    sympatizanti. Za tie roky existencie sa však zloženie správnej rady zmenilo. Niektorí členovia správnej rady už nie sú medzi nami a niektorí členstvo z rôznych príčin ukončili. Všetkým však patrí uznanie a úcta, pretože členstvo v správnej rade, ale aj funkcia revízora nadácie sú dobrovoľné a bez finančnej odmeny. Pre nich je odmenou iba dobrý pocit z toho, že sa podieľali na dobrej veci a tiež ocenenie ich práce zo strany verejnosti. Preto si určite zaslúžia, aby tu boli uvedení menovite (mená sú zoradené v abecednom poradí):

Čestní členovia správnej rady: Ján Čerkala, dlhoročný riaditeľ Pivovaru Šariš a Jozef Urban manažér v Tatrabanke.

Súčasní členovia správnej rady:  PhDr. Mária Gáborová, Mgr. Monika Gombošová, MVDr. Peter Holakovský, Mgr. Martin Janoško, JUDr. Lukáš Kvokačka a JUDr. Ondrej Petrán.

Bývalí členovia správnej rady: Jozef Feňuš,  Ing. Štefan Hanigovský, Oľga Harničárová, Ing. Ľudovít Horánsky, Ing. Ján Kováč, Mgr. Pavol Marton,  Mgr. Katarína Minárová, , JUDr. Eva Petránová, Ing. Martin Sárossy a PhDr. Alica Vojčíková

Predsedovia správnej rady: MUDr. Tatiana Bendlová, MVDr. Peter Holakovský, Ing. Martin Janoško a Mgr. Peter Németh

Revízori nadácie: JUDr. Beata Findišová, JUDr. Mária Madzinová, Mgr. Iveta Koščová, Ing. Lucia Bednárová, PhD., Ing. Stanislava Dzuríková a Mgr. Edita Demeterová

            Počas celej doby od založenia nadácie, teda plných 25 rokov v nej pôsobili iba dvaja z jej zakladajúcich členov. Je to správkyňa nadácie Mgr. Štefánia Lenzová a MVDr. Peter Holakovský, ktorý bol 25 rokov členom a počas 23 rokov predsedom správnej rady.

Výzva

            Ak by niekto z čitateľov prejavil záujem osobne sa podieľať na dobročinnosti, bude vítaný. Nadácia je otvorená pre všetkých, ktorí sa do jej činnosti chcú zapojiť, či už ako darcovia, členovia,    dobrovoľníci, sponzori, grantoví žiadatelia, alebo priaznivci. Verme, že aj v ďalších rokoch sa nájde dostatok ľudí, ktorí budú ochotní podieľať sa na záslužnej činnosti Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

MVDr. Peter Holakovský

******

20. výročie Komunitnej nadácie Veľký Šariš

Členovia správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš si v októbri 2018 pripomenuli 20. výročie pôsobenia nadácie na východe Slovenska. Mgr. Štefánia Lenzová sa zaslúžila o jej vznik v roku 1998 a od vtedy je aj správkyňou nadácie.

Na slávnostnom zasadnutí správnej rady si jej terajší členovia a pracovníci, ale aj členovia správnej rady, ktorí v nej pôsobili od začiatku, pripomenuli významné momenty a projekty, ktoré zmysluplne dotvárali kraj na východnom Slovensku a podporili najmä rozvoj cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti odovzdala správkyňa nadácie ďakovný list MVDr. Petrovi Holakovskému, predsedovi správnej rady, za výnimočný prínos a dlhoročné pôsobenie v správnej rade. Mgr. Štefánia Lenzová poďakovala Jánovi Čerkalovi, manažérovi závodu Pivovar Šariš a Drahomíre Mandíkovej, riaditeľke firemných vzťahov a komunikácie Plzeň Prazdroj za dlhoročnú podporu aktivít Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Velkosarisan_11_2018_strana_4

Velkosarisan_11_2018_strana_5