Podpora projektov z 2% 2020

knvs_logo_s

  V ý z v a   

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

 pokračuje

a od 1. – 31. decembra 2020 je možné znovu predkladať projekty

   podporujúce tieto oblasti:

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Podmienka na zaradenie projektu do posudzovania Správnou radou je  osobne, poštou alebo mailom zaslať na adresu nadácie: 

 1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok (pri posielaní mailom musí byť strana s podpismi oskenovaná)
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Kópiu výpisu bankového účtu vedeného na organizáciu 
 5. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

ŽIADOSŤ-2% 2020

Priebežná správa z realizácie projektu

Záverečná správa z realizácie projektu

 

Podporené projekty v roku 2020

 1. Kvalita života, FMK, n.o.: Podpora kvalitného poskytovania zdravotníckych služieb prvého mobilného hospicu    ( 1 320,- )
 2. OZ Hradba Šariš: Výroba a osadenie mestského pútača  ( 2 400,- )
 3. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie: Vhodná klíma pre seniorov  ( 1 770,- )
 4. OZ Živá zem: Pomôžme klíme, pomôžme sebe     ( 960,- )
 5. OZ Rákociho cesta: Piata koruna spája hrady Šariša a Považia  ( 300,- )