Podnikateľský kurz pre ženy

Tréningový program

Podnikateľský kurz pre ženy

podnik1

Špecifickým cieľom tréningového programu Podnikateľský kurz pre ženy je uľahčiť nezamestnaným ženám prístup ku vzdelaniu v oblasti malého a stredného podnikania prostredníctvom organizovania vzdelávacích aktivít priamo v meste Veľký Šariš s cieľom zvýšiť ich šance na trhu práce alebo im umožniť začať novú kariéru v oblasti podnikania.

Podnikateľský kurz pre ženy prebieha v dvoch turnusoch a má tri časti:

  • Základy podnikania
  • Základy práce s informačnými technológiami
  • Základy anglického jazyka

podnik2

Prvý turnus Podnikateľského kurzu pre ženy bol zahájený vo februári 2005. Do apríla 2005 navštevovali účastníčky časť kurzu:
Základy práce s informačnými technológiami, ktorá mala celkový rozsah 100 hodín. Obsahom kurzu boli najmä základy práce s výpočtovou technikou, spracovanie textu, tabuliek, jednoduchej grafiky, samostatné vyhľadávanie na internete. 18. apríla 2005 nadviazala na prvý modul ďalšia časť – Základy podnikania s rozsahom 120 hodín, ktorá bola ukončená záverečnou skúškou 28. júna 2005. V časti
–  Základy podnikania sa lektori kurzu zamerali na poskytnutie komplexných informácií z oblasti legislatívy, ekonomiky, marketingu a ďalších oblastí, ktoré bezprostredne súvisia s podnikaním.

Účastníčky kurzu získali teoretické vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

– podnikanie – pojmy, založenie podniku, povinnosti pri založení podniku, podnikateľský plán a zakladateľský rozpočet, ekonomika, financie a účtovníctvo firmy, marketing, obchod a tvorba cien, manažment a riadenie ľudských zdrojov, informačné technológie v podnikaní, životný cyklus a zánik podnikateľských subjektov. Na záver druhej časti kurzu si každá účastníčka spracovala na počítači podnikateľský plán, ktorý môže využívať pri štartovaní a priebehu podnikateľskej činnosti.
Tretia časť kurzu
Základy anglického jazyka bola zameraná na technickú angličtinu, praktický nácvik krátkych konverzačných rozhovorov, slovnú zásobu a gramatiku na úrovni „angličtina – 1. základný stupeň“. Časť Základy anglického jazyka mala rozsah 100 hodín a bola ukončená 15. júla 2005. Absolventky na záver tretej časti kurzu úspešne spracovali písomnú prácu v anglickom jazyku.

Plánovaný počet účastníčok každého turnusu bol 10 žien.
Základy práce s informačnými technológiami úspešne ukončilo 9 absolventiek,
Základy podnikania ukončilo 8 žien,
Základy anglického jazyka ukončili 4 účastníčky Podnikateľského kurzu.

Druhý turnus Podnikateľského kurzu pre ženy bol zahájený 27. septembra 2005 a potrvá do konca apríla 2006. Časť:
Základy výpočtovej techniky ukončilo 28. novembra 2005 10 absolventiek.
Druhú časť kurzu:
Základy podnikania navštevovalo od 21. novembra 2005 10 žien. 16. februára 2006 túto časť kurzu úspešne absolvovalo 8 žien, jedna účastníčka sa v priebehu kurzu zamestnala a ďalšia kurz predčasne ukončila zo zdravotných dôvodov.
Od 20. februára 2006 prebieha v priestoroch Komunitnej nadácie vo Veľkom Šariši tretia časť kurzu:
Základy anglického jazyka, ktorú navštevuje 8 účastníčok. Obsah aj rozsah výučby v moduloch druhého turnusu kurzu je zhodný s obsahom modulov prvého turnusu. Absolventky Podnikateľského kurzu majú možnosť ešte niekoľko mesiacov po ukončení kurzu konzultovať svoje otázky a problémy súvisiace s rozbiehaním podnikateľských aktivít s lektormi kurzu.

podnik3