Kurz opatrovania

Komunitná nadácia Veľký Šariš pomáha zmierňovať negatívne dopady

ekonomickej krízy u žien na vidieku v mikroregióne ŠARIŠA

Dať šancu ženám na vidieku, umožniť im doplňujúce odborné vzdelanie a tak vytvoriť reálne možnosti pre ich uplatnenie na domácom, či zahraničnom trhu práce je cieľom  projektu ŠANCA. Podstatnou aktivitou uvedeného projektu je organizovanie kurzov opatrovania.

Na základe zákona č.448/2008 Z.z. (Zákon o sociálnych službách) výkon opatrovania odkázaných osôb je podmienený absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania a získaním certifikátu.

Bez tejto kvalifikácie by legálne opatrovanie nemohli vykonávať ani tí, ktorí sa mu venovali doposiaľ. Získaním certifikátu sa absolventi kurzu stávajú spôsobilými vykonávať prácu opatrovateľov nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Pri súčasnom záujme o prácu opatrovateľov sa držitelia certifikátu stávajú zaujímavejšími pre pracovný trh. No poplatky za absolvovanie takéhoto kurzu sú pre sociálne slabších občanov väčšinou privysoké.

V snahe pomôcť záujemcom, ktorí majú sociálne cítenie a chcú vykonávať opatrovateľstvo, Komunitná nadácia Veľký Šariš hľadala sponzorov, ktorí by sa spolupodieľali na  vykrytí nákladov spojených s kurzom. Na kurz grantom prispeli Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Fond GSK.

Komunitná nadácia mohla vydávať certifikáty o absolvovaní kurzu, len na základe získania akreditácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Po predložení všetkých predpísaných náležitostí a  splnení podmienok, získala Komunitná nadácia Veľký Šariš akreditáciu na organizovanie certifikovaných kurzov opatrovania.

Účastníci prvého kurzu, ktorý sa začal v januári po absolvovaní prednášok a praxe v zaradeniach s opatrovateľskou starostlivosťou vykonali písomné a ústne záverečné skúšky a boli im vydané certifikáty. V prípade, že sa podarí zabezpečiť ďalšie finančné zdroje a bude dostatok záujemcov, chce Komunitná nadácia v organizovaní kurzov pokračovať.

 


Komunitná nadácia Veľký Šariš od 21. februára 2012 začala realizovať už tretí KURZ OPATROVANIA pre nezamestnané ženy. Projekt podporila Nadácia VÚB. Jeho zámerom je zmiernenie dopadu ekonomickej krízy u žien na vidieku v mikroregióne ŠARIŠA a cieľom – vytvoriť ženám možnosť umiestniť sa na trhu práce u nás, či v zahraničí.

Jednotlivé témy kurzu účastníčky zaujali, pretože im poskytujú informácie, ktoré môžu využiť aj v svojom osobnom – rodinnom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri nevoľnosti, či dopravnej nehode môže ohrozenému zachrániť život. Ako postupovať v takejto situácii si účastníčky kurzu už prakticky vyskúšali. Ďalšie tematické oblasti im poskytnú informácie o právnych predpisoch poskytovania opatrovateľskej starostlivosti, ale aj o zdravovede, fyziológii ľudského tela, životospáve a výžive, psychike klienta a komunikácii s opatrovanými. Po odbornej praxi v zariadeniach sociálnej starostlivosti a záverečnej teoretickej a praktickej skúške, získajú certifikát, ktorý ich bude oprávňovať poskytovať profesionálne opatrovateľské služby.

Kurz opatrovania začal 21. februára 2012.

Komunitná nadácia Veľký Šariš vďaka podpore Nadácie VÚB pomohla ďalším ženám z mikroregiónu ŠARIŠA uplatniť sa na trhu práce v oblasti opatrovania starých a hendikepovaných osôb. Časť žien uskutočnila svoju 80 hodinovú prax v sociálnom zariadení Dom pokojne staroby v Lipanoch a časť v špecializovanom Občianskom združení Barlička v Prešove.

Po 136 hodinovej teoretickej príprave, bola prax pre účastníčky kurzu ozajstnou skúškou spôsobilosti na vykonávanie tak náročnej činnosti, akou je opatrovanie starých, alebo chorých osôb. Mnohé absolventky si až počas nej uvedomili náročnosť práce, ktorá ich čaká v nasledujúcom období.

Ekonomická kríza veľmi výrazne zanechala stopu v mikroregióne Šariša, kde veľa žien stratilo zamestnanie, pretože, zanikli firmy a spoločnosti, v ktorých pracovali.

Komunitná nadácia Veľký Šariš vzhľadom na získanú akreditáciu od Ministerstva práce a sociálnych vecí SR mohla aj vďaka podpore Nadácie VÚB realizovať projekt ŠANCA, ktorého hlavnou aktivitou bol Kurz opatrovania.

Spájanie síl a finančných prostriedkov prinieslo úžitok absolventkám Kurzu opatrovania, ktoré sa už môžu uchádzať o zamestnanie v mieste svojho bydliska, alebo v zahraničí.

Na záverečnom akte odovzdávania certifikátov sa zúčastnila aj riaditeľka VÚB z Prešova Ing. Barnová a jej kolega Ing. Kováč. Radosť v očiach žien, ktoré získali doplňujúce vzdelanie a tak možnosť pracovať v sociálnej sfére, bola jasným dôkazom, že finančné prostriedky, ktoré venovala nadácia VÚB na podporu projektu ŠANCA boli správne využité.

Fotogaléria z praxe, záverečných skúšok a odovzdávania certifikátov: