Univerzálny zvárač

Tréningový rekvalifikačný kurz

Univerzálny zvárač

zvarac

Do kurzu Univerzálny zvárač boli zaradení účastníci projektu, ktorí prejavili záujem pracovať v oblasti zváračských prác. Tento kurz poskytol absolventom možnosť získať zváračské oprávnenie národného štandardu na trojkombináciu zvárania v ochrannej atmosfére CO2 , zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.

Cieľom tejto aktivity bolo rekvalifikovať dlhodobo nezamestnaných občanov v počte sedem. K dnešnému dňu si našli prácu štyria rekvalifikovaní účastníci kurzu.

Rekvalifikačný kurz zvárania prebehol v celkovom rozsahu 285 hodín podľa harmonogramu školiteľa v súlade so štátnymi normami STN 050705 a STN EN 287-1.

Školiteľom bola zváračská škola Ing. Jozef Orinčák – Zvar OK so sídlom v Prešove (priestory SPŠ strojníckej).

Kurz univerzány zvárač bol projektovaný na mesiace január 2005 – apríl 2005. Úspešné ukončenie kurzu bolo zavŕšené slávnostným odovzdaním zváračských preukazov absolventom dňa 30.3.2005 na pôde Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Priebeh projektu je zaznamenaný na fotodokumentácii a videonahrávke, ktoré boli poskytnuté zástupcom regionálnych printových a elektronických médií a formou tlačovej besedy boli informovaní o dosiahnutých výsledkoch projektu. Diseminačné aktivity sú projektované na február, jún a október 2005.

Ku dnešnému dňu si našlo prácu šesť absolventov kurzu Univerzálny zvárač. Traja absolventi kurzu si založili živnosti, jeden absolvent sa zamestnal v inom obore v štátnom podniku a dvaja sa zamestnali v súkromnej firme. Jeden absolvent kurzu prerušil v skúšobnej dobe pracovný pomer.

Projektový tím bude poskytovať poradenstvo v oblasti uplatnenia sa na trhu práce absolventom kurzu v mesiacoch jún – november 2005. Ďalej bude pracovať s podnikateľmi mesta a inými zamestnávateľmi a takto aktívne vyhľadávať pracovné ponuky a osobným kontaktom s nezamestnanými pomáhať pri uplatnení sa v praxi. V prípade založenia si živnosti niektorými z absolventov kurzu bude KN Veľký Šariš slúžiť ako kontaktné miesto pomoci pri riešení otázok a problémov drobného podnikateľa.