CENA MESTA Veľký Šariš

Komunitná nadácia Veľký Šariš 

bola ocenená

Cenou Mesta Veľký Šariš

pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

     

Komunitná nadácia Veľký Šariš pôsobí na východe Slovenska už 19 rokov. Zriadená bola vo Veľkom Šariši v závere roka 1998. Poslaním nadácie je grantová činnosť zameraná hlavne na finančnú podporu projektov komunít občanov, ktorí vlastnou aktivitou chcú prispieť k pozitívnym zmenám v lokalite kde žijú.

Činnosť nadácie je závislá hlavne na množstve finančných zdrojov, ktoré dokáže získať od právnických a fyzických osôb formou finančných darov a od množstva prostriedkov získaných z 2% dane. Finančné zdroje, ktoré nadácia takto získa potom regrantuje – rozdeľuje na podporu kvalitných  projektov. Počas 19. rokov svojej existencie Komunitná nadácia Veľký Šariš na podporu projektov takto použila viac ako 450 000  EUR.

Spektrum projektov, ktoré nadácia takto podporila je veľmi pestré a rôznorodé, preto uvedieme iba tie najvýznamnejšie.  

Príkladom pozitívnej spolupráce podnikateľského a mimovládneho sektora bolo vytvorenie fondu Občianska voľba Pivovaru Šariš pri nadácii v roku 2004. Tento špecifický projekt, bol zameraný na podporu projektov mimovládnych organizácií v oblasti kultúry a vzdelávania, podpory neprofesionálneho športu, ekologického a sociálno-zdravotného života občanov v regióne východného Slovenska. Za desať rokov tohto projektu darovala nadácii pivovarská spoločnosť na podporu 110 zaujímavých a zmysluplných projektov 241 417 Eur. Tie zanechali trvalú stopu v  regióne Šariša. Od roku 2015 pivovarská spoločnosť podporuje  grantový program  Šariš ľuďom, ktorý je zameraný hlavne na rozvoj cestovného ruchu v regióne ŠARIŠ..

Nadácia priebežne realizovala aj vlastné projekty zo získaných grantov hlavne zo zdrojov Európskej únie.

Pretože týchto projektov bolo veľmi veľa, uvedieme iba najvýznamnejšie a bez podrobnosti:

Úprava nábrežia rieky Torysy výsadbou zelene a osadenie drevených lavičiek;

Čistenie nádvoria hradu Šariš od, náletových krovín a drevín; 

Vytvorenie náučného chodníka na hrad Šariš;

Zabezpečenie výťahu pre klientov Diecézneho kňazského domova Františka Majocha vo Veľkom Šariši;

Aktívna spolupráca nadácie s mestom a rómskou komunitou pri riešení ich bytovej otázky, t.j. výstavbe nových bytov.

Projekt „Naše mesto“, zameraný na výsadbu mestskej zelene a stromov pozdĺž cyklotrasy na brehu Torysy, ale aj na výsadbu kvetín na námestí sv. Jakuba;

Nadácia sa podieľala aj na spracovávaní projektovej dokumentácie obnovy Kaplnky sv. Kunhuty;

V spolupráci nadácie a samosprávy mesta vznikli z prác regionálnych rezbárov originálne  detské ihriská vo Veľkom Šariši a Kanaši;

Nadácia podporila aj projekty zachovávania tradícií, folklóru, spoločenské podujatia verejného významu, ako sú  „Šarišské hradné hry“

Cestou vzdelávacích kurzov organizovaných nadáciou 90 osôb získalo certifkát opatrovateliek, čo im umožnilo uplatniť sa na trhu práce;

Vo vzdelávacom kurze pre zváračov a ošetrovateľov verejnej zelene 20 mužov získalo kvalifikáciu v týchto profesiách

Projektom „Ekológia od prameňa bola laboratórne testovaná kvalita vôd studničiek a prameňov na trase od Prešova po Vyšný Slavkov, kde Veľký Šariš a Brezovica mali z 24 prameňov najkvalitnejšiu pitnú vodu;

V projekte „Mosty medzi generáciami“ v nadácii absolvovalo kurz zameraný na využívanie informačných technológii  42 seniorov,

V grantovej výzve „Za počítač strom“ určenej pre obce v prešovskom kraji, nadácia podporila vytvorenie internetových centier pre verejnosť, mimovládne organizácie, ale aj sociálne slabé rodiny so študujúcimi deťmi či zdravotne postihnutými, podmienkou bolo vysadenie úžitkového alebo okrasného stromu v meste a obci;

V spolupráci so spoločnosťou Pivovary Topvar sa realizoval projekt „Chráňme naše ženy – ProMile Lady“, ktorého cieľom bolo motivovať ženy k zodpovednému prístupu pri konzumácii alkoholu, ktorého nadmerné užívanie počas tehotenstva môže spôsobiť fatálny alkoholový syndróm u novorodenca;

Nadácia sa finančne aj organizačne podieľala aj na zriadení Mestského múzea a galérie v bývalej budove fary. Podporením 7 ročníkov maliarskeho plenéru bol vytvorený umelecký fond potrebný na zriadenie galérie.

Mimoriadnym projektom bolo zorganizovanie Medzinárodného sochárskeho sympózia. Poprední sochári zo štyroch krajín vytvorili diela moderného sochárskeho umenia, ktoré sú umiestnené v lokalite mesta.

Nadácia iniciovala aj projekt vybudovania cyklotrasy pozdĺž rieky Torysy na podporu rozvoja cykloturistiky medzi Prešovom a Veľkým Šarišom.

V rámci medzinárodného projektu Eurovelo 11 nadácia podporila spracovanie štúdie realizovateľnosti  cyklotrasy Veľký Šariš – Lipany. V súčasnom období sa ukončuje projektová dokumentácia na pokračovanie cyklotrasy až k hraniciam, ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne.

Za všetkou touto prácou však musíme vidieť konkrétnych ľudí, ktorí si zaslúžia aby boli pri tejto príležitosti menovite spomenutí.

Správkyňou (riaditeľkou) nadácie od jej počiatku až po súčasnosť je Mgr. Štefánia Lenzová. Najvyšším organom nadácie je 6 členná správna rada, ktorá sa priebežne personálne obmieňala. Členstvo v správnej rade je čestná funkcia bez nároku na finančnú odmenu.  

Počas existencie nadácie predsedami správnej rady boli: Mgr. Peter Németh – od vzniku nadácie do 19.8.1999; MUDr. Tatiana Bendlová od r. 1999 do 30.4.2001; MVDr. Peter Holakovský predseda správnej rady od r. 2001 až  po súčasnosť a člen správnej rady od vzniku nadácie.

Čestnými členmi správnej rady sú Ján Čerkala, riaditeľ pivovaru Šariš a Jozef Urban manager v Tatrabanke.

V súčasnosti správna rada pracuje v zložení: MVDr. Peter Holakovský predseda,  členovia PhDr. Mária Gáborová, Mgr. Monika Gombošová, Ing. Ľudovít Horánsky, Mgr. Martin Janoško a JUDr. Ondrej Petrán.

V minulosti boli členmi správnej rady: Oľga Harničárová, Mgr. Pavol Marton, Ing. Martin Sárossy, Mgr. Katarína Minárová, Ing. Štefan Hanigovský, Jozef Feňuš, Ing. Ján Kováč, PhDr. Alica Vojčíková, JUDr. Eva Petránová.